Preambuła

W związku z funkcjonowaniem w ramach nowoczesnej gospodarki w Polsce oraz zrozumieniem dla powagi zrównoważonego rozwoju agencja 7hr postanawia przestrzegać zasad etyki oraz kultury przedsiębiorczości.
Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników skarbu państwa i środowiska świadczy o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i jest jednym ze źródeł sukcesu. Etyczne zasady określone w Kodeksie wynikają ze społecznej odpowiedzialności, szacunku do pracy i uczestników rynku pracy oraz odnoszą się do dbałości o stałe podnoszenie wiarygodności branży agencji zatrudnienia, zarówno w sprawach etyki, jak i profesjonalizmu.

Poszanowanie różnorodności

1. 7hr zobowiązuje się we współpracy z poszukującymi pracy, kontrahentami oraz innymi partnerami, posługiwać się wytycznymi nakreślonymi przez Prawa człowieka, traktując ich bez uprzedzeń i dyskryminacji.
2. 7hr zobowiązuje się traktować zarówno poszukujących pracy, jak i klientów, z godnością i szacunkiem. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, kolor skóry, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną.
Poszanowanie interesów poszukującego pracy
1. 7hr zobowiązuje się do przekazywania poszukującym pracy, zgodnie z wiedzą i za wyraźną zgodą klienta, szczegółowych informacji na temat oferowanego stanowiska pracy.
2. 7hr zapewnia, że jakiekolwiek zmiany dotyczące warunków oferty pracy zostaną wprowadzone ze wcześniejszym zawiadomieniem i za zgodą poszukującego pracy.
3. 7hr będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować poszukujących pracy o perspektywach zatrudnienia.
4. 7hr zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby w sposób nielegalny zagrozić zatrudnieniu poszukującego pracy.
5. 7hr zapewnia, że uzyskane od kandydatów informacje nie będą używane dla jakiegokolwiek innego celu niż ten, dla którego były udostępnione.
6. 7hr będzie wspierać budowanie pozytywnych relacji międzyludzkich, opartych na wzajemnym szacunku.
7. 7hr będzie dbało o zapewnienie dobrej komunikacji z pracownikami.
8. W przypadku konieczności zwolnienia pracowników 7hr podejmie starania, aby w miarę możliwości pomóc w znalezieniu nowej pracy.

Poszanowanie wywiązywania się ze zobowiązań wobec pracowników tymczasowych

1. 7hr zobowiązuje się do udzielania rzetelnej informacji o charakterze podpisywanej umowy i uświadomienia pracownika tymczasowego, że 7hr jest formalnym pracodawcą i jest odpowiedzialna za wypłacanie wynagrodzenia i regulowanie świadczeń socjalnych związanych z zatrudnieniem.
2. 7hr zobowiązuje się do terminowego wypłacania wynagrodzenia i wszystkich należnych świadczeń zgodnie z ustalonymi warunkami umowy i wymogami prawnymi.

Poszanowanie zasad rekrutacji międzynarodowej

1. 7hr zapewnia, że będzie dodatkowo informować poszukujących pracy cudzoziemców o kosztach życia w lokalizacji potencjalnego pracodawcy oraz przewidywaną długość umowy. Przekazywane informacje nie mogą podlegać opłatom pobieranym od poszukującego pracy.
2. 7hr zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich obowiązujących regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia cudzoziemca. Wyczerpujące informacje na ten temat zostaną przekazane poszukującym pracy i klientom.

Poszanowanie interesów klienta

1. Stosunki pomiędzy 7hr i klientami będą oparte na wzajemnym zaufaniu.
2. 7hr zobowiązuje się do przekazywania klientom informacji dotyczących rynkowości oferowanej przez niej stawki oraz atrakcyjności oferty pod względem aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
3. 7hr zobowiązuje się do przekazywania klientom wszystkich dostępnych informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze pracownika.
4. Relacje z klientami i informacje dotyczące tych relacji powinny być traktowane jako poufne.

Poszanowanie wiedzy zawodowej

1. 7hr zobowiązuje się do stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia usług rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej i outsourcingu.
2. 7hr zapewnia, że pracownicy realizujący podejmowane projekty rekrutacyjne są odpowiednio przeszkoleni i kompetentni.
Poszanowanie konkurencji
1. 7hr będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
2. W kontaktach z konkurencją pracownicy 7hr nie będą przekazywać informacji poufnych.
3. 7hr nie będzie stosowała nielegalnych praktyk, celem wejścia w posiadanie informacji strategicznych o konkurencji.

7hr – władze lokalne

1. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej 7hr będzie współdziałało z miejscowymi przedsiębiorcami oraz będzie promowało w regionie i poza nim współpracę z lokalnymi podmiotami gospodarczymi.